The Blog

March 3, 2021 0 Categories 2017_Nentor

Projekt -Vendim KKT – Dt.10.11.2017 Vendim Nr12

Miratimin e shtyrjes së afatit të Lejes së Ndërtimit për objektin: “Ndërtimi i hidrocentralit “Dragobia”, Komuna Margegaj, Qarku Kukës”, miratuar me Vendimin e Këshillit Kombëtar të Territorit Nr.6, datë 08.04.2014, me subjekt zhvillues shoqërinë “Dragobia Energy” sh.p.k.