The Blog

February 17, 2021 0 Categories 2018_Korrik

Projekt Vendim KKT – Dt.26.07.2018 Vendim Nr 13

Projekt Vendim KKT – Dt.26.07.2018 Vendim Nr 13
PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E KKT-SË NR.8, DATË 16.10.2017 “PËR MIRATIMIN E LEJES SË ZHVILLIMIT PËR OBJEKTIN: “RIKUALIFIKIM NË ZONËN URBANE PRANË QENDRËS SË QYTETIT VLORË, RESTAURIMI I MONUMENTEVE TË KULTURËS NË KËTË ZONË DHE RIKONSTRUKSION I OBJEKTEVE TË TJERË EKZISTUES”