The Blog

February 17, 2021 0 Categories 2018_Tetor

Vendim KKT – Dt.03.10.2018 Vendim Nr 10

Vendim KKT – Dt.03.10.2018 Vendim Nr 10
PËR MIRATIMIN E LEJES SË NDËRTIMIT PËR OBJEKTIN:
“ NDËRTIMI I BURIMIT TË RI GJENERUES TË ENERGJISË, HIDROCENTRALIT
“BORIE LURE 1”, NË RRJEDHËN E PËRRENJVE TË KURORËS SË LURËS, DEGË
E LUMIT DRIN I ZI”, BASHKIA DIBËR, QARKU DIBËR