The Blog

February 17, 2021 0 Categories 2018_Tetor

Vendim KKT – Dt.03.10.2018 Vendim Nr 11

Vendim KKT – Dt.03.10.2018 Vendim Nr 11
PËR MIRATIMIN E LEJES SË NDËRTIMIT PËR OBJEKTIN:
“ NDËRTIMI I BURIMIT I BURIMIT RIGJENERUES TË ENERGJISË,
HIDROCENTRALIT “TËRFOJA”, NË PELLGUN UJËMBLEDHËS TË PËRROIT
TË FSHATIT DHE PËRROIT TË MADH, DEGË TË LUMIT BUSHTRICË”,
BASHKIA KUKËS