The Blog

February 17, 2021 0 Categories 2018_Nentor

Vendim KKT – Dt.06.11.2018 Vendim Nr 11

Vendim KKT – Dt.06.11.2018 Vendim Nr 11
PËR MIRATIMIN E LEJES SË NDËRTIMIT PËR OBJEKTIN:
“NDËRTIMI I BURIMIT TË RI GJENERUES TË ENERGJISË,  HIDROCENTRALIT “GUR I ZI”, NË PJESËN E SIPËRME TË LUMIT KURVAJT DHE NË DEGËT E TIJ, BASHKIA MAT, QARKU DIBËR”