The Blog

February 17, 2021 0 Categories 2018_Nentor

Vendim KKT – Dt.06.11.2018 Vendim Nr 8

Vendim KKT – Dt.06.11.2018 Vendim Nr 8
PËR MIRATIMIN E LEJES SË NDËRTIMIT PËR OBJEKTIN: “NDËRTIMI I BURIMIT TË RI GJENERUES TË ENERGJISË,  HIDROCENTRALIT “DUKONA”, NË PËRROIN E DUKONËS, BASHKIA BERAT, QARKU BERAT”