The Blog

March 3, 2021 0 Categories 2016_Qershor

Vendim KKT – Dt.07.06.2016 Vendim Nr15

Per disa ndryshime ne vendimin nr. 1 date 30.07.2015 “Per percaktimin e rregullave dhe procedurave qe do te ndiqen nga autoritetet e zhvillimit te territorit per shqyrtimin e kerkesave per leje ndertimi deri ne miratimin e planeve te pergjithshme vendore

 

VENDIMI_NR_15_date 07.06.2016