The Blog

March 3, 2021 0 Categories 2017_Nentor

Vendim KKT – Dt.10.11.2017 Vendim Nr11

Miratimin e Lejes së Zhvillimit për objektin: “Ndërtimi i HEC-it Sekë dhe Zais, në pellgun ujëmbledhës të lumit të Urakës dhe zallit të Melthit, në Bashkinë Mat, qarku Dibër dhe Bashkinë Mirditë, Qarku Lezhë”