The Blog

February 5, 2021 0 Categories 2019_Korrik

Vendim KKT – Dt.12.07.2019 Vendim Nr 11

Miratimin e Lejes se Ndertimit rikonstruksion pa ndryshim funksioni per. objektin; “Bazamenti i linjes se copezimit te mineralit te kromit, me vendndodhje brenda territorit te Uzines se Ferrokromit Elbasan, Bashkia Elbasan”