The Blog

February 17, 2021 0 Categories 2017_Dhjetor

Vendim KKT – Dt.12.12.2017 Vendim Nr 2

Vendim KKT – Dt.12.12.2017 Vendim Nr 2
Miratimin e ndryshimit te trete te Lejes Zhvillimore Komplekse (Lejes se Zhvillimit dhe Lejes se Ndertimit) te miratuar me vendimin e KKT-sd Nr. 1, date 08.04.2014 “Pdr miratimin e lejes Zhvillimore Komplekse pdr Gazsjellesin Trans Adriatik (projekti TAP)