The Blog

March 16, 2021 0 Categories 2015_Mars

Vendim KKT – Dt.23.03.2015 Vendim Nr4

Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për Projektin “Ndërtimi i Linjës kabllore 110 KV ish-fabrika e Qelqit – N/Stacioni Selitë”, Qarku Tiranë