The Blog

February 4, 2021 0 Categories 2019_Tetor

Vendim KKT – Dt.23.10.2019 Vendim Nr 20

Zbatimi i percaktimeve te Planit te Pergjithshem Vendor ne fuqi, do te realizohet nga njesia e veteqeverisjes vendore qe e ka kete territor ne administrim, sipas hartes se perditesuar te kufij ve administrativo-territoriale.