The Blog

February 17, 2021 0 Categories 2018_Korrik

Vendim KKT – Dt.26.07.2018 Vendim Nr 21

Vendim KKT – Dt.26.07.2018 Vendim Nr 21
PËR MIRATIMIN E LEJES SË NDËRTIMIT PËR OBJEKTIN:
“NDËRTIMI I BURIMIT TË RI GJENERUES TË ENERGJISË, HIDROCENTRALIT “POLEMI”, NË PELLGUN UJËMBLEDHËS MBI TRE DEGËZIMET E PËRROIT TË NESHTËS, DEGË E ZALLIT TË KOSTENJËS, BASHKIA LIBRAZHD, QARKU ELBASAN”