The Blog

February 17, 2021 0 Categories 2018_Korrik

Vendim KKT – Dt.26.07.2018 Vendim Nr 9

Vendim KKT – Dt.26.07.2018 Vendim Nr 9
PËR MIRATIMIN E LEJES SË NDËRTIMIT TË INFRASTRUKTURËS: “RRJETI SHPËRNDARËS 20 KV NGA NËNSTACIONI 110/20 KV FIERI I RI FIDERAT 10 DERI 12 DHE NËNSTACIONI 110/20 KV FIERI 2 FIDERAT M1 DERI M10, ME VENDNDODHJE NË BASHKINË FIER”