The Blog

February 5, 2021 0 Categories 2019_Shkurt

Vendim KKT – Dt.27.02.2019 Vendim Nr 07

Miratimin me kusht te Lejes se Ndertimit te Infrastruktures:”Rrjeti Shperndares 20 kV nga Nenstacioni 110/20 kV Fieri i ri fiderat 10 deri 12 dhe Nenstacioni 110/20 kV Fieri 2 fiderat Ml deri M10, Bashkia Fier