The Blog

February 5, 2021 0 Categories 2019_Shkurt

Vendim KKT – Dt.27.02.2019 Vendim Nr 08

Miratimin e Lejes se Ndertimit per objektin: “Godina e re e stacionit te PMNZ-se dhe
ambienteve ndihmese te saj dhe prishja e godines ekzistuese”, me vendndodhje ne Aeroportin
NderkombEtar te Tiranes ‘Nene Tereza” (TIA), me subjekt zhvillues ‘oTirara International
Airport” sh.p.k.