The Blog

February 5, 2021 0 Categories 2019_Shkurt

Vendim KKT – Dt.27.02.2019 Vendim Nr 11

Miratimin e Lejes se Zhvillimit per objektin: “Kompleksi per grumbullimin, perpunimin dhe shitjen e produkteve bujqesore, agro – kulturore dhe pemEtarise, me vendndodhje ne Spitalle,
Bashkia Durres”