The Blog

February 5, 2021 0 Categories 2019_Shkurt

Vendim KKT – Dt.27.02.2019 Vendim Nr 12

Miratimin e lejeve te zhvillimit/ndertimit nga autoritetet e zhvillimit te territorit , ne njesite qe i perkasin sistemeve Urban (UB),Bujqesor (B) dhe Natyror (N).