The Blog

February 5, 2021 0 Categories 2019_Shkurt

Vendim KKT – Dt.27.02.2019 Vendim Nr 15

Miratimin e ndryshimeve ne projekt gjate ndertimit te objektit: “Ndertimi i Resortit Turistik “New Born’, miratuar me Vendimin e Keshillit Kombetar te Territorit Nrl0, date 10.05.2013 “Leje zhvillimore komplekse per ndertimin e resortit turistik “New Born”, Bashkia Sukth, Qarku Durres”