The Blog

February 5, 2021 0 Categories 2019_Shkurt

Vendim KKT – Dt.27.02.2019 Vendim Nr 16

Miratimin e ndryshimeve ne projekt giate ndertimit te objektit: “Korpus Universitar “Universiteti Aldent”, Lunder, Farke, Bashkia Tirane”