The Blog

February 5, 2021 0 Categories 2019_Shkurt

Vendim KKT – Dt.27.02.2019 Vendim Nr 17

Miratimin e shtyrjes se afatit dhe ndryshimeve ne projekt gjate ndertimit per objektin:
‘Ndertimi i Fabrikes se Pasurimit te Kromit”, me vendndodhje ne Surroj, Bashkia Kukes.