The Blog

February 4, 2021 0 Categories 2020_Shkurt

Vendim KKT – Dt.28.02.2020 Vendim Nr 01

Vendim KKT – Dt.28.02.2020 Vendim Nr 01
Miratimin e Lejes se Zhvillimit p6r objektin: ‘Nd€rtimi i Landfillit Rajonal p0r depozitimin e mbetjeve te ngurta ne Rajoqfn e Vlores”, me vendndodhje ne Bashkin6 Vlore