The Blog

February 4, 2021 0 Categories 2020_Shkurt

Vendim KKT – Dt.28.02.2020 Vendim Nr 18

Vendim KKT – Dt.28.02.2020 Vendim Nr 18

Te miratoje ndryshimin e subjektit’ zhvillues te objektit “Ndertimi i Hidrocentralit Osoje”, “miratuar me Vendimin e Keshillit Kombetar te Territorit Nr. 17, date 16.10.2017