The Blog

February 23, 2021 0 Categories 2016_Korrik

Vendim KKT – Dt.28.07.2016 Vendim Nr2

Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin:”Ndërtimi i hidrocentralit Skatinë me vendndodhje në pellgun ujëmbledhës të përroit të Skatinës në Bytyc,Bashkia Tropojë”

Vendim_Nr.2,_datë_28.07.2016