The Blog

February 5, 2021 0 Categories 2020_Korrik

Vendim KKT – Dt.28.07.2020 Vendim Nr 17

Miratimin e Lejes se Ndertimit per objektin: “Strukture sh6rbimi (bujtine) druri 1 kat dhe njesi akomoduese druri I kat me vendodhje ne fshatin Murth, njesia administrative Dajt, Bashkia Tirane