The Blog

February 23, 2021 0 Categories 2016_Dhjetor

Vendim KKT – Dt.29.12.2016 Vendim Nr14

Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin: “Zgjerimi i rrjetit të komunikimeve elektronike të ooperatorit “Telekom” sh.a nëpërmjet shtimit të antenave për 10 stacione bazë”

Vendim nr.14.dt29.12.2016