The Blog

February 23, 2021 0 Categories 2016_Dhjetor

Vendim KKT – Dt.29.12.2016 Vendim Nr15

Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin:”Zgjerim i rrjetit të komunikimeve elektronike të operatorit “Vodafone Albania” sh.a, nëpermjet shtimit të antenave për 5 stacione bazë

Vendim nr.15.dt29.12.2016