The Blog

March 5, 2021 0 Categories 2015_Korrik

Vendim KKT – Dt.30.07.2015 Vendim Nr1

Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave që do të ndiqen nga autoritetet e zhvillimit të territorit për shqyrtimin e kërkesave për leje ndërtimi deri në miratimin e planeve të përgjithshme vendore

Vendim_KKT_nr.1_date_30.07.2015_i_azhornuar