The Blog

March 3, 2021 0 Categories 2015_Dhjetor

Vendim KKT – Dt.30.12.2015 Vendim Nr6

Për një ndryshim dhe shtesë në Vendimin Nr. 1, datë 30.07.2015 “Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave që do të ndiqen nga Autoritetet e Zhvillimit të Territorit për shqyrtimin e kërkesave për Leje Ndërtimi deri në miratimin e Planeve të Përgjithshme Vendore”, me propozim të Ministrisë së Zhvillimit Urban dhe Agjencisë së Zhvillimit të Territorit. 

vend.nr_6_date_30.12.2015